Prvi statut

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o društvih (Ur.list RS št. 60/95, 49/98 in 89/99) je občni zbor na svoji ustanovni seji dne 17.05.2005 sprejel sklep o ustanovitvi Jadralnega kluba OPTIMIST in sprejel pravila kluba, kot sledi v nadaljevanju

STATUT JADRALNEGA KLUBA OPTIMIST

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je "Jadralni klub OPTIMIST" (v nadaljnjem besedilu: klub). Sedež kluba: Dražgoška 36A 1000 Ljubljana.

2. člen

Klub je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje fizičnih oseb, športnikov in pristašev jadralnega športa ter ljubiteljev ostalih vodnih športov (jadranje, potapljanje, plavanje, jadranje na deski). Klub združuje, vključuje in povezuje člane z namenom izvajanja programov teh športnih dejavnosti. Lahko se ustanovijo različne dodatne sekcije, če člani tako želijo.

Sekcije:

Sekcije sestavljajo člani kluba, volijo svoje vodilne delavce sekcij in pri svojem delu smiselno uporabljajo določila teh pravil tudi za vodenje in organiziranje dela v sekcijah. Pri svojem delu zaradi katerega so bile ustanovljene so sekcije samostojne in se morajo ravnati po sklepih in napotkih vodilnih delavčev kluba. Predsednik določi tudi naloge, število članov in vodje sekcij. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili kluba. V pravnem prometu klub zastopa predsednik kluba, ki je zastopnik kluba.

Pri finančnem poslovanju se sekcije ravnajo po določbah teh pravil in po sklepih blagajnika in vodstva članstva matičnega kluba. Sekcije pripravljajo in sprejemajo svoje programe dela, ki postanejo sestavni del programa dela kluba.

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Klub ima svoj znak in žig. Znak kluba je grafični prikaz jader v črki O, začetnici imena kluba. Žig je pravokotne oblike, velikosti 18 x 35 mm, z znakom in napisom imena kluba.

5. člen

Klub se lahko vključuje v zveze društev ali državne organizacije. Klub sodeluje z drugimi sorodnimi društvi, združenji in zvezami društev v Sloveniji in mednarodnimi društvi in zvezami mednarodnih društev v tujini.

6. člen

Klub deluje javno. O svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča tako, da so zapisniki vseh organov kluba dostopni na vpogled članom kluba. Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov kluba javne in da nanje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja ter druge osebe, ki jih zanima delovanje kluba ter preko svetovnega spleta. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba.

7. člen

Klub poleg temeljne naloge iz 2. člena zasleduje še naslednje cilje:

- razvijanje znacajskih vrlin članov, kot so:

- občutek za delo v skupnosti,

- disciplina,

- samokriticnost,

- skromnost

- skrbi za popularizacijo vodnih aktivnosti (jadranje, potaplanje, plavanje, jadranje na deski) med občani, predvsem med mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo kluba,

- skrb za pripravo športnikov, ki tekmujejo v jadranju,

- vzgajati svoje člane v duhu fair play-a in ponosne tekmovalče ? člane kluba,

- varovanje naravne in kulturne dediščine,

- širjenje ekološke ozaveščenosti;

8. člen

Klub uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, v skladu z veljavnimi predpisi:

- spremlja razvoj jadralne dejavnosti in zagotavlja pogoje za njihovo izvajanje,

- sprejema kratkoročne in dolgoročne načrte razvoja,

- omogoča sodelovanje svojih članov v občinskih, državnem in mednarodnem sistemu jadralnih tekmovanj,

- organizira in izvaja tečaje za pridobitev raznih športnih znanj za člane kluba,

- organizira in izvaja začetne in nadaljevalne tečaje strokovnega izobraževanja jadranja za člane kluba,

- organizira in izvaja različne vadbe za člane kluba,

- organizira predavanja o športu za člane kluba,

- pospešuje množičnost športnega in rekreativnega udejstvovanja delovnih ljudi v skrbi za zdravje članov kluba, kakor tudi za kakovostne dosežke na športno rekreativnih prireditvah.

- prireja in organizira športne, rekreacijske in družabne aktivnosti za člane kluba,

- skrbi za šolanje in izpopolnjevanje amaterskih in strokovnih kadrov kluba,

- sodeluje z ustreznimi drugimi društvi in zvezami društev ali zvezo mednarodnih društev,

- skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev kluba,

- prevoz članov kluba na tekmovanja,

- interna gostinska dejavnost za člane kluba,

- članom kluba omogoča sodelovanje v upravljanju kluba.

8.a člen

Klub lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami kluba ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. Te dejavnosti so:

- organizacija in izvajanje začetnih in nadaljevalnih tečajev strokovnega izobraževanja jadranja za širšo javnost,

- občasno posredovanje in svetovanje pri najetju plovil za širšo javnost,

- klubsko-založniška dejavnost s področja delovanja za širšo javnost,

- organizacija športnih prireditev za širšo javnost,

- organizacija iger na srečo v skladu z zakonom o igrah na srečo,

- občasna prodaja klubskih reklamnih artiklov (kap, majic, značk, priponk, ipd).

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog kluba, v skladu s temeljnim aktom.

II. ČLANSTVO

9. člen

Član kluba lahko postane vsaka oseba, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih in podpiše pristopno izjavo, plača članarino ter jo potrdi strokovni svet. Pod enakimi pogoji, lahko postane član tudi tuj državljan. Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Mladoletnik med 15. in 18. letom sam podpiše izjavo in se včlani v klub. Posebne praviče in dolžnosti mladoletnikov so:

- da imajo posvetovalni glas,

- da ne morejo voliti in biti voljeni v organe kluba,

- da spoštujejo sklepe organov kluba in vsebino pravic kluba.

Članstvo v klubu je prostovoljno. Klub ima redne in castne člane. Klub nima simpatizerjev.

10. člen

Redni član je vsak član, ki je plačal članarino. Častni član kluba lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba ali je kako drugače pripomogla k uspehu in delovanju kluba. Naziv častnega člana kluba podeli klub lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za delovanje kluba. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član kluba, nima praviče odločanja. Praviče in dolžnosti castnih članov so:

- da varujejo ugled kluba,

- ne volijo in niso voljeni v organe kluba,

- ne plačujejo članarine.

11. člen

Pravice članov kluba so:

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,

- da sodelujejo pri delu organov kluba,

- da dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,

- da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter zastopajo klub na tekmovanjih v Sloveniji in tujini,

- da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo in dosežene uspehe v klubu,

- da so seznanjeni s programom dela kluba in finančnim poslovanjem.

12. člen

Dolžnosti članov kluba so:

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,

- da sodelujejo pri delu organov kluba,

- da sodelujejo na tekmovanjih kluba

- da spoštujejo ta pravila ter odločitve in sklepe organov kluba,

- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,

- da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane,

- da redno plačujejo članarino,

- da skrbijo kot dober gospodar za objekte kluba in druga sredstva, s katerimi članstvo razpolaga.

13. člen

Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne dobivajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

14. člen

Članstvo v klubu preneha:

- z izstopom,

- z izbrisom,

- z izkljucitvijo na podlagi odlocbe disciplinske komisije kluba,

- s smrtjo.

Ččlan izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru pismeno izjavo o izstopu. Člana se izbriše iz članstva kluba, če ne plačuje članarine eno leto po predhodnem opominu. Člana se izbriše na podlagi sklepa izvršnega odbora. Član se izkljuci iz kluba, če grobo krši praviče in dolžnosti naštete v 11. In 12. členu pravil, če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba in če je pred disciplinsko komisijo obsojen za nečastno dejanje. Člana izključi disciplinska komisija z odločbo, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

III. NAČIN UPRAVLJANJA KLUBA

15. člen

Organi kluba so:

- občni zbor,

- izvršni odbor, (5 članov)

- nadzorni odbor, (3 člani)

- disciplinska komisija (3 člani)

Mandatna doba organov kluba je 4 leta.

OBČNI ZBOR

16. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani kluba.

17. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo tretjine članov. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora istočasno predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem (7) dni pred dnevom, za katerega je sklican.

18. člen

Oobčni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov kluba, ne morejo o tem glasovati člani organa kluba, o katerem se glasuje.

19. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba, kot npr. predstavniki drugih sorodnih športnih društev, predstavniki upravnih organov in občani nasploh, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa odločati.

20. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za petnajst (15) minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno odloži za nadaljnjih 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov.

21. člen

Občni zbor začne predsednik kluba in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo. Poleg tega se izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko in verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe.

22. člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

- sklepa o dnevnem redu,

- razpravlja in sklepa o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije,

- sprejema program dela kluba,

- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinske komisije,

- sprejema finančni program za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za preteklo leto,

- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte kluba,

- ustanavlja nove sekcije kluba,

- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- z glasovanjem neposredno voli predsednika izvršnega odbora, ki je istočasno tudi predsednik kluba podpredsednika in člane izvršnega odbora,

- odloča o prenehanju kluba,

- dokončno odloča o izključitvi člana,

- odloča o združitvi z drugimi društvi in o pripojitvi k drugemu društvu,

- odloča o včlanitvi v zvezo društev po pogodbi v skladu z 11. členom zakona o društvih.

23. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovitelja zapisnika in zapisnikar.

IZVRŠNI ODBOR

24. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor oziroma tiste, ki niso navedene med pristojnostmi obcnega zbora in po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.

25. člen

Predsednik predstavlja in zastopa klub pri sodelovanju kluba z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in sorodnimi društvi na širšem območju Republike Slovenije v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in temi pravili.

26. člen

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren obcnemu zboru.

27. člen

Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik in izvoljeni člani. Izvršni odbor šteje 5 članov. V novi izvršni odbor se izvoli najmanj ena tretjina članov, ki pred tekočimi volitvami niso bili v sestavi starega izvršnega odbora.

28. člen

Predsednik v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, pa od njega pooblaščeni podpredsednik kluba, posamič predstavlja in zastopa klub pred državnimi organi ter organi lokalne skupnosti, tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.

29. člen

Izvršni odbor upravlja klub v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi bolj pogosto.

30. člen

Člane izvršnega odbora voli občni zbor za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. VodiIni funkcionarji kluba (predsednik in podpredsednik izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora in disciplinske komisije) so lahko izvoljeni v vodilne funkcije največ za štiri zaporedne mandatne dobe.

31. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 24. člena pravil opravlja izvršni odbor zlasti naslednje:

- sklicuje občni zbor in pripravlja porocila o delu ter predloge za obravnavo na obcnem zboru,

- pripravlja predloge za spremembo pravil in splošnih aktov kluba,

- pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter predlog zaključnega računa,

- sestavlja letni koledar aktivnosti članov kluba,

- vodi evidenco o članstvu,

- po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije,

- skrbi za materialno-finančno poslovanje kluba,

- skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 7., 8. in 9. člen teh pravil ter skrbi za izvrševanje programa dela kluba.

32. člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če so na seji prisotni vsi člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

33. člen

Izvršni odbor imenuje iz vrst članov kluba tehničo komisijo za dobo štirih let, ki jo vodi tehnični vodja. Tehnična komisija ima tri člane. Naloga tehnične komisije je, da na podlagi rezultatov tekmovanj kluba predlaga člane tekmovalče kluba, ki bodo predstavljali klub na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Sklepi tehnične komisije so sprejeti, če so na seji prisotni vsi trije člani in če zanj glasujeta dva člana. Za svoje delo je odgovorna izvršnemu odboru kluba in enkrat letno pisno poroča občnemu zboru.

Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavče po pogodbi v skladu z delovno zakonodajo in zakonom o delovnih razmerjih. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.

34. člen

Klub lahko ustanavlja tudi sekcije. Sekcije so metoda dela kluba organizirane po interesnih sferah članov kluba. Sekcijo ustanovi občni zbor kluba na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru in obcnemu zboru kluba.

PREDSEDNIK KLUBA

35. člen

Predsednik kluba:

- sklicuje zasedanje občnega odbora,

- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,

- podpisuje akte in sklepe občnega zbora in izvršnega odbora,

- spremlja uresničevanje sklepov občega zbora in izvršnega odbora kluba,

- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita občni zbor in izvršni odbor kluba,

- zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili kluba, statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.

PODPREDSEDNIK KLUBA

35.a člen

Podpredsednik v primeru predsednikove zadržanosti v čeloti prevzema funkcije in obveznosti predsednika. Ob prisotnosti predsednika so njegove funkcije in obveznosti enake kot od preostalih članov izvršnega odbora.

TAJNIK IN BLAGAJNIK KLUBA

36. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik kluba. Blagajnik vodi finančno materialno poslovanje kluba. Tajnika in blagajnika izvoli občni zbor za dobo štirih let.

NADZORNI ODBOR

37.člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

38.člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani nadzornega odbora. Veljavne sklepe sprejema z vecino prisotnih.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez praviče odločanja.

39.člen

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

40. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki so izvoljeni na občcnem zboru za dobo štirih let. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe.

41. člen

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravili kluba oziroma posebnim pravilnikom, ki ga sprejme pristojni organ kluba. Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če za sklep glasuje večina navzočih članov.

42. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kršitve določb statuta,

- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,

- neizvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

43. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima kršitelj pravico pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloči.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

44. člen

Za disciplinski prekršek članov kluba se štejejo disciplinske kršitve navedene v 42 členu.

45. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska kornisija, ki deluje po disciplinskem pravilniku kluba.

46. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba ukrepe določene s 43. členom. Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo dolocbe Zakona o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor kot drugostopni organ. V primeru odločanju o izklučitvi iz kluba odloča občni zbor na izredni seji v roku 30 dni od vložitve pritožbe.

IV. MATERIALNO-FINANCNO POSLOVANJE

47. člen

Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino,

- iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

- z dohodki od prireditev,

- s prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov,

- z darili in volili,

- iz javnih sredstev,

- iz drugih virov.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem obcnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

48. člen

Višino članarine določa izvršni odbor enkrat letno pred iztekom koledarskega leta za naslednje koledarsko leto in o tem izda sklep.

49. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji po pogodbi so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa praviče odločanja. Sponzorstvo se uredi s pogodbo.

50. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba ali dane v upravljanje in so take vpisane v inventurno in zemljiško knjigo. S premoženjem kluba upravlja izvršni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin kluba odloča občni zbor kluba.

51. člen

Materialno-finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi zakonskimi predpisi o računovodstvu.

52. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje kluba v skladu s pravilnikom kluba ter z računovodskimi standardi za društva in veljavnimi predpisi o računovodstvu. Izvršni odbor poroča o finančnem poslovanju občnemu zboru. Poročilo o finančnem poslovanju kluba mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju kluba ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in z določbami pravilnika društva o finančnem poslovanju. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih klub prejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče. Letno poročilo o poslovanju mora klub predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta skladno s predpisi o racunovodstvu.

53. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik kluba. Odredbodajalec je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

54. člen

Finančo in materialno poslovanje je javno. Vsak član organov kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.

V. KONČNE DOLOČBE

55. člen

Klub lahko preneha:

- po volji članov,

- s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu,

- po samem zakonu.

56. člen

Občni zbor kluba lahko sprejme sklep o prenehanju kluba. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost ali sorodno društvo po želji članov društva in po sklepu občnega zbora. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O sklepu kluba iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik kluba v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi kluba, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti kluba, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja kluba na sorodno društvo ali lokalno skupnost.

57. člen

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju kluba na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do kluba, v roku 30 dni od dneva objave, sičer bo upravni organ izdal odlocbo o izbrisu kluba iz registra društev. V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka iz 31. člena zakona o društvih in mu o tem predložijo dokazilo.

58. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo. Za pravnomočno odločbo iz prejšnjega odstavka smiselno veljajo določbe prvega odstavka 28a člena zakona o društvih. Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka iz 31 člena zakona o društvih, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu kluba iz registra društev.

59. člen

Ta pravila tolmači izvršni odbor kluba, ko jih potrdi upravni organ upravne enote. Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 17.05.2005 in dopolnjena na občnem zboru dne 20.06.2005 in stopijo v veljavo takoj, ko jih potrdi registrski organ upravne enote Ljubljana.

Ljubljana, dne 20. 06. 2005

predsednik: Tomaž Blažič

Oznake
Klikni za sorodne objave

Ta stran uporablja ne-bistvene piškotke. Če nadaljujete z uporabo se strinjate z našo politiko zasebnosti.